Каля (латин Laridae; рочӧн чайка) тайӧ лэбач.

Каля