Нама (Khoekhoegowab), сідзжӧ коикои, важӧн готтентот кыв — тайӧ Намибияын, Ботсванаын да Лунвыв Африкаса Республикаын койсан кыв. Анбур — латин.

Nama-Damara taalkaartje NL.png

Нама анбурПравить

A a B b D d E e (F f) G g H h I i (J j) K k Kh kh (L l) M m N n O o P p R r S s T t Ts ts U u (V v) W w X x
[a], [ə] [p] [t] [ɛ], [e] [f] [k] [h], [ʰ] [i], [I] [j] [k] [kh] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [ʦ] [u] [v] [β] [x]
ǀ ǁ ǂ ǃ ǀg ǁg ǂg ǃg ǀh ǁh ǂh ǃh ǀn ǁn ǂn ǃn ǀkh ǁkh ǂkh ǃkh
[kǀʔ] [kǁʔ] [kǂʔ] [kǃʔ] [kǀ] [kǁ] [kǂ] [kǃ] [ŋ̊ǀʰ] [ŋ̊ǁʰ] [ŋ̊ǂʰ] [ŋ̊ǃʰ] [ŋǀ] [ŋǁ] [ŋǂ] [ŋǃ] [kǀˣ] [kǁˣ] [kǂˣ] [kǃˣ]

ЛыдакывъясПравить

0 - ǀkhaiǃnãs
1 - ǀgui
2- ǀgam
3 - ǃnona
4 - haka
5 - koro
6 - ǃnani
7 - hũ
8 - ǁkhaisa
9 - khoese
10 - dīsi

ПримерПравить

Neti ǁnei ǀgore du re: Sida Îtse ǀhomgu ǃna hâtse, sa ǀonsa as khaihe re. Sa gaosiba ab ha re, sa ǂêisa as i, ǀhomi ǃnas ta is ǁkhas khemi ǁnati ǃhubeib on ei. Netse sida tsegorobe bereba ma da. Ê sida ǀhawina ǀûba da, sida ǀhawixabena da ra ǁkadi ǀûba khemi. Ê ta ǃiâi-tsâb ǃna ǂgai-ǂgui da, ê ǂkawaba xu ore da. Gaosib tsî ǀgeib tsî ǂkeisib tsîgu a sa ǀamosib ǃna xuige. Amen.

ЫстӧгъясПравить