Окситан кыв (occitan, lenga d'òc), сідзжӧ провансаль кыв, лангедок кыв — роман кывъясысь ӧти. Сійӧ — окситан войтырлӧн чужан кыв, Окситанияын (ӧні лунвыв Франция) официал кыв.

Окситан анбур

вежны
 
Окситан кыв дорйысьяслӧн митинг
 
шыпас ним стандарт шуанног регионал шуанног
A a a [ˈa]
B b be, be (n)auta [ˈbe, ˈbe ˈ(n)awtɔ] [ˈbə, ˈbə ˈ(n)awtɔ], [ˈbe, ˈbe ˈ(n)awta]
C c ce [ˈse] [ˈsə]
D d de [ˈde] [ˈdə]
E e e [ˈe] [ˈə]
F f èfa [ˈɛfɔ] [ˈefɔ], [ˈɛfa]
G g ge [ˈdʒe] [ˈdzə], [ˈdze], [ˈʒe]
H h acha [ˈatʃɔ] [ˈatsɔ], [ˈatʃa]
I i i [ˈi]
J j ji [ˈdʒi] [ˈdzi]
(K k) ca [ˈka]
L l èla [ˈɛlɔ] [ˈelɔ], [ˈɛla]
M m èma [ˈɛmɔ] [ˈemɔ], [ˈɛma]
N n èna [ˈɛnɔ] [ˈenɔ], [ˈɛna]
O o o (ò) [ˈu (ˈɔ)]
P p pe [ˈpe] [ˈpə]
Q q cu [ˈky] [ˈkjy]
R r èrra [ˈɛrrɔ] [ˈerɔ], [ˈɛʀa], [ˈɛra], [ˈɛʀɔ]
S s èssa [ˈɛsɔ] [ˈesɔ], [ˈɛsa]
T t te [ˈte] [ˈtə]
U u u [ˈy]
V v ve, ve bassa (ve, ve baisha) [ˈbe, ˈbe ˈβasɔ] [ˈvə, ˈvə ˈbasɔ], [ˈve, ˈve ˈbasɔ], [ˈve, ˈve ˈbasa], [ˈbe, ˈbe ˈβaʃɔ]
(W w) ve dobla [ˈbe ˈðuplɔ] [ˈvə, ˈvə ˈdublɔ], [ˈve, ˈve ˈdublɔ], [ˈve, ˈve ˈdubla], [ˈbe, ˈbe ðuˈβlɔ]
X x ixa [ˈitsɔ] [ˈiksɔ], [ˈiksa]
(Y y) i grèga [ˈi ˈɣrɛɣɔ] [ˈi ˈɡreɡɔ], [ˈi ˈɡrɛɡɔ], [ˈi ˈɡrɛɡa]
Z z izèda [iˈzɛðɔ] [iˈzedɔ], [iˈzɛdɔ], [iˈzɛda]

А сідзжӧ: Àà, Áá, Çç, Èè, Éé, Íí, Ïï, Òò, Óó, Úú, Üü, n·h, s·h

Морта нимвежтасъяс

вежны
Ме ièu Ми nosautres, nosautras, nos
Тэ tu Ті vosautres, vosautras, vos
Сійӧ el, ela Найӧ eles, elas

Лыдакывъяс

вежны
1 - un, una
2 - dos, doas
3 - tres
4 - quatre
5 - cinc
6 - sièis
7 - sèt
8 - uèch
9 - nòu
10 - dètz
11 - onze
12 - dotze
13 - tretze
14 - quatorze
15 - quinze
16 - setze
17 - dètz-e-sèt
18 - dètz-e-uèch
19 - dètz-e-nòu
20 - vint
21 - vint-e un
30 - trenta
31 - trenta un
50 - cinquanta
100 - cent
101 - cent un
200 - dos cents
1000 - mila, mil
1000000 - un milion
1000000000 - un miliard

Ыстӧдъяс

вежны
 
Окситан сёрнисикасъяс