Щщ (важ слав. шта) — кирилл анбурлӧн шыпас.

Шуанног вежны

роч — [ɕ]

украин — [ʃt͡ʃ]

русин — [ʃt͡ʃ]

болгар — [ʃt]

курд — [d͡ʒ]


Беларус анбурын [ʃt͡ʃ] пасйӧм пыдди гижӧны шч.

История вежны

Важ славян
глагол Шта
Важ славян Шта
   

Щ бергаліс 1918-1932 да 1936-1938 воясӧ коми молодцов анбурын [t͡ʃ] пасйӧм пыдди (ӧні тш).