Япон кыв

(водзӧ ыстӧма «Япония кыв»ысь)

Япон кыв (日本語 нихонго, 國語 либӧ 国語 кокуго — «мулӧн кыв» либӧ «войтырлӧн кыв») — Япониялӧн каналан кыв. Анбур — кандзи (китайса иероглифъяс) слога анбуръяскӧд (хирагана да катакана, важӧн манъёгана, хэнтайгана), мукӧддырйи латин (ромадзи).

Япон анбур вежны

Катакана вежны

слогъяс ёон
1 а и у е о я ю ё
2 ка ки ку ке ко キャ кя キュ кю キョ кё
3 са си су се со シャ ся シュ сю ショ сё
4 та ти цу те то チャ тя チュ тю チョ тё
5 на ни ну не но ニャ ня ニュ ню ニョ нё
6 ха хи фу хе хо ヒャ хя ヒュ хю ヒョ хё
7 ма ми му ме мо ミャ мя ミュ мю ミョ мё
7 я ю イェ е ё
8 ра ри ру ре ро リャ ря リュ рю リョ рё
9 ва () ウィ ви () ウェ ве (ウォ) во
10 н
11 га ги гу ге го ギャ гя ギュ гю ギョ гё
12 дза дзи дзу дзе дзо ジャ дзя ジュ дзю ジョ дзё
13 да (дзи) (дзу) де до ヂャ (дя) ヂュ (дю) ヂョ (дё)
14 ба би бу бе бо ビャ бя ビュ бю ビョ бё
15 па пи пу пе по ピャ пя ピュ пю ピョ пё
16 (ユェ) イェ ие
17 () ヴァ ва () ヴィ ви ву () ヴェ ве () ヴォ во ヴャ вя ヴュ вю ヴョ вё
18 シャ ша ши シュ шу シェ ше ショ шо
19 ジェ дже
20 チェ че
21 スィ си スャ ся スュ сю スョ сё
22 ズィ зи ズャ зя ズュ зю ズョ зё
23 ティ ти トゥ ту テャ тя テュ тю テョ тё
24 ディ ди ドゥ ду デャ дя デュ дю デョ дё
25 ツァ ца ツィ ци ツェ це ツォ цо
26 ファ фа フィ фи ホゥ ху フェ фе フォ фо フャ фя フュ фю フョ фё
27 リェ ре
28 ウァ ва ウィ ви ву ウェ ве ウォ во ウャ вя ウュ вю ウョ вё
29 (クヮ) クァ ква クィ кви クゥ кву クェ кве クォ кво
30 (グヮ) グァ гва グィ гви グゥ гву グェ гве グォ гво

Хирагана вежны

гора пасъяс 拗音 ёон
а и у е о я ю ё
ка ки ку ке ко きゃ кя きゅ кю きょ кё
са си су се со しゃ ся しゅ сю しょ сё
та ти цу те то ちゃ тя ちゅ тю ちょ тё
на ни ну не но にゃ ня にゅ ню にょ нё
ха хи ху хе хо ひゃ хя ひゅ хю ひょ хё
ма ми му ме мо みゃ мя みゅ мю みょ мё
я ю ё
ра ри ру ре ро りゃ ря りゅ рю りょ рё
 ва  ви  ве  о
н
га ги гу ге го ぎゃ гя ぎゅ гю ぎょ гё
дза дзи дзу дзе дзо じゃ дзя じゅ дзю じょ дзё
да (дзи) (дзу) де до ぢゃ (дзя) ぢゅ (дзю) ぢょ (дзё)
ба би бу бе бо びゃ бя びゅ бю びょ бё
па пи пу пе по ぴゃ пя ぴゅ пю ぴょ пё

Лыдакывъяс вежны

Лыд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
Китайса: (ичи) (ни) (сан) (ши) (го) (року) (шичи) (хачи) (ку, кю:) (джу:) 二十 (ниджу:)
Нэмӧвӧйся: 一つ (хитоцу) 二つ (футацу) 三つ (мицу) 四つ (йоцу) 五つ (ицуцу) 六つ (муцу) 七つ (нанацу) 八つ (яцу) 九つ (коконоцу) (то:) 二十 (хатачи)

Японӧн кывбур вежны

 
Япон Транслитерация
『遺言』 Юигон
わたしが死んだら ватаси га синдара
なつかしい ウクライナの нацукасий укураина но
ひろい丘の上に хирои ока но уе ні
うめてくれ уметекуре
かぎりない畑と ドニェプルと кагиринаи хата то донепуру то
けわしい岸辺が 見られるように кевасий кисибе га мирареру йо: ні
しずまらぬ流れが 聞けるように сидзумарану нагаре га кикеру йо: ні
ドニェプルが ウクライナから донепуру га укураина кара
すべての敵の血潮を субете но теки но тісио о
青い海へ 押し流すとき аойи уми э оси нагасу токи
わたしは 畑も 山も ватаси ва хата мо яма мо
すべてを捨てよう субете о суте йо:
神のみなもとに かけのぼり ками но минамото ні каке нобори
祈りもしよう だがいまは инори моси йо: да га има ва
神の ありかを知らない ками но арика о сиранаи 
私を埋めたら ватаси о удзуметара
くさりを切って 立ち上がれ кусари о китте татіагаре
暴虐な 敵の血潮と ひきかえに бо:гякуна теки но тісио то хикикае ні
ウクライナの自由を укураина но дзию: о
かちとってくれ катітоттекуре
そしてわたしを 偉大な 自由な сосите ватаси о идаина дзию:на
あたらしい家族の ひとりとして атарасий кадзоку хитори тосите
忘れないでくれ оборенаидекуре

Ыстӧдъяс вежны