Ꙍꙍ (паськыд омега) — кирилл анбурлӧн шыпас, мукӧддырйи бергаліс сӧмын вичко славян кывйын О пыдди эллин пыртӧм кывъясын.

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ѡ, Ѽ, Ѿ