Коса (isiXhosa [isikǁʰóːsa]) — тайӧ банту кыв, ЛАРын каналан кыв. Анбур — латин.

Коса анбур

вежны
Шыпас Шуанног
a [a]
b [ɓ]
bh [bʱ]
c [kǀ]
ch [kǀʰ]
d [dʱ]
dl [ɮ̈]
dy [dʲʱ]
dz [dz]
e [ɛ]
f [f]
g [ɡʱ]
gc [ɡǀʱ]
gq [ɡǃʱ]
gr [ɣ̈]
gx [ɡǁʱ]
h [h]
hh [ɦ̤]
hl [ɬ]
i [i]
j [d̠ʒʱ]
k [k’]
kh [kʰ]
kr [kx’]
l [l]
lh [l̤]
m [m]
mh [m̤]
n [n]
n’ [ŋ]
nc [ŋǀ]
ngc [ŋǀʱ]
ngq [ŋǃʱ]
ngx [ŋǁʱ]
nh [n̤]
nq [ŋǃ]
nx [ŋǁ]
ny [nʲ]
nyh [n̤ʲ]
o [ɔ]
p [p’]
ph [pʰ]
q [kǃ]
qh [kǃʰ]
r [r, r̤]
rh [x]
s [s]
sh [ʃ]
t [t’]
th [tʰ]
ths [tsʰ]
tl [tɬ’]
ts [ts’]
tsh [tʃ’; tʃʰ]
ty [tʲ’]
tyh [tʲʰ]
u [u]
v [v̤]
w [w]
wh [w̤]
x [kǁ]
xh [kǁʰ]
y [j]
yh [j̈]
z [z̤]

Пример

вежны
Nkosi, sikelel' iAfrika.
Maluphakamis’upondo lwayo.
Yiva imithandazo yetu.
Nkosi sikelela, Thina lusapholwayo.
Yehla Moya, Yehla Moya,
Yehla Moya Oyingcwele.

Ыстӧдъяс

вежны