Казах кыв (қазақ тілі, قازاق ٴتىلى, qazaq tili) тайӧ тюрк кыв, Казахстанын каналан кыв.

Алматы. «Казах казахкӧд сёрнитӧй казахӧн» гижӧд

Казах анбурПравить

Ӧнія кирилл анбур Миссионер
кирилл анбур
Латин
Яналиф
Латин
пиньинь анбур (Китайын)
Шуанног
Аа Аа Aa Aa /a/
Әә Ӓӓ Əə Əə /æ/
Бб Бб Bb /b/
Вв Уу Vv Vv /v/
Гг Гг Gg Gg /ɡ/
Ғғ Гг Ƣƣ Ƣƣ /ɣ/
Дд Дд Dd Dd /d/
Ее Ее Ee Êê /e/, /je/
Ёё Йо йо /jo/, /jø/
Жж Жж Çç Jj /ʒ/
Зз Зз Zz Zz /z/
Ии Ии Jj (1938 воӧдз)
Јј (1938—40)
Yy /ɯj/, /ɪj/
Йй Йй Yy /j/
Кк Кк Kk Kk /k/
Ққ Кк Qq Ⱪⱪ /q/
Лл Лл Ll Ll /l/
Мм Мм Mm Mm /m/
Нн Нн Nn Nn /n/
Ңң Ҥҥ Ꞑꞑ Ng ng /ŋ/
Оо Оо Oo Oo /o/, /o/
Өө Ӧӧ Ɵɵ Ɵɵ /ø/
Пп Пп Pp Pp /p/
Рр Рр Rr Rr /r/
Сс Сс Ss Ss /s/
Тт Тт Tt Tt /t/
Уу Уу Vv (1938 воӧдз)
Uu (1938—40)
Ww /w/, /ɤw/, /yw/, /ɯw/, /ɪw/
Ұұ Уу Uu (1938 воӧдз)
Ŭŭ (1938—40)
Uu /ɤ/
Үү Ӱӱ Yy Üü /y/
Фф Ff Ff /f/
Хх Хх Xx Hh /x/
Һһ Хх Hh Ⱨⱨ /h/
Цц Тс тс /ʦ/
Чч Тш тш Qq /ʧ/
Шш Шш Cc Xx /ʃ/
Щщ Шш шш /ʃʃ/
Ъъ
Ыы Ыы Ьь Ee /ɯ/
Іі Ии Ii (1938 воӧдз)
Jj (1938—40)
Ii /ɪ/
Ьь
Ээ Ее /e/
Юю Йу йу /jɤ/, /jy/
Яя Йа йа /ja/, /jæ/

Морта нимвежтасъясПравить

Ме Мен Ми Біз
Тэ Сен, сіз Ті Сендер, сіздер
Сійӧ Ол Найӧ Олар

ЛыдакывъясПравить

1 - бір
2 - екі
3 - үш
4 - төрт
5 - бес
6 - алты
7 - жеті
8 - сегіз
9 - тоғыз
10 - он
20 - жиырма
30 - отыз
40 - қырық
50 - елу
60 - алныс
70 - жетніс
80 - сексен
90 - тоқсан
100 - жүз
1000 - мың

ЫстӧдъясПравить