Ӓӓ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ керӧс мари, кильдин саами да ханты кывъясын. 19571995 воясӧ Ӓ вӧдитчисны гагауз анбурын (ӧні латин Ä).

Шуанног Править

керӧс мари — [æ]

кильдин саами — [a] небыд д, н, т бӧрын

ханты — [ɐ]

гагауз — [æ]

Видзӧдӧй тшӧтш Править

Ä