Бенгал кыв (বাংলা Bāṇlā) либӧ бенгали — тайӧ Индияын (Рытыввыв Бенгалия да Трипура штатъясын) да Бангладешын (каналан кыв) инд-арий кыв. Анбур — бонгаккхор.

Бенгал — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Бенгал анбур вежны

kô /kɔ/ khô /kʰɔ/ gô /gɔ/ ghô /gʱɔ/ ņô /ŋɔ/
chô /ʧɔ/ chhô /ʧʰɔ/ jô /ʤɔ/ jhô /ʤʱɔ/ nô /nɔ/
ṭô /ţɔ/ ṭhô /ţʰɔ/ đô /ɖɔ/ đhô /ɖʱɔ/ nô /ɳɔ/
tô /t̪ɔ/ thô /t̪ʰɔ/ dô /d̪ɔ/ dhô /d̪ʱɔ/ nô /nɔ/
pô /pɔ/ phô /pʰɔ/ bô /bɔ/ bhô /bʱɔ/ mô /mɔ/
jô /ʤɔ/ rô /ɾɔ/ lô /lɔ/
shô /ʃɔ/ либӧ sô /sɔ/ shô /ʃɔ/ shô /ʃɔ/ либӧ sô /sɔ/ hô /ɦɔ/
য় ড় ঢ়
e /e̯/ либӧ — /-/ ŗô /ɽɔ/ ŗhô /ɽɔ/

Гора пасъяс:

ô /ɔ/ либӧ o /o/
a /a/ কা ka
i /i/ কি ki
i /i/ কী ki
u /u/ কু ku
u /u/ কূ ku
ri /ri/ কৃ kri
ê /æ/ либӧ e /e/ কে ke
oi /oj/ কৈ koi
o /o/ কো ko
ou /ow/ কৌ kou

Мӧд пасъяс:

ôt কৎ kôt /kɔt̪/
ôñ কঁ kôñ /kɔ~/
ôņ কং kôņ /kɔŋ/
ôh কঃ kôh /kɔh/
ক্ k /k/

Морта нимвежтасъяс вежны

Ме ami Ми amra
Тэ tui, tumi, apni Ті tora, tomra, apnara
Сійӧ e, ini
o, uni
she, tini
Найӧ era, ẽra
ora, õra
tara, tãra

Лыдакывъяс вежны

0 - - শূন্য shunyô
1 - - এক æk
2 - - দুই dui
3 - - তিন tin
4 - - চার char
5 - - পাঁচ pãch
6 - - ছয় chhôy
7 - - সাত sat
8 - - আট at
9 - - নয় nôy
10 - ১০ - দশ dôsh
11 - ১১ - এগার egarô
12 - ১২ - বারো baro
20 - ২০ - কুড়ি (বিশ) kuri (bish)
30 - ৩০ - ত্রিশ trish
40 - ৪০ - চল্লিশ chôllish
50 - ৫০ - পঞ্চাশ pônchash
60 - ৬০ - ষাট shat
70 - ৭০ - সত্তর sôttôr
80 - ৮০ - আশি ashi
90 - ৯০ - নব্বই nôbbôi
100 - ১০০ - শত shôtô
1000 - ১০০০ - হাজার (সহস্র) hajar (sôhôsrô)
10000 - ১০০০০ - দশ হাজার dôsh hajar
100000 - ১০০০০০ - লক্ষ (লাখ) lôkkhô (lakh)
1000000 - ১০০০০০০ - দশ লক্ষ dôsh lôkkhô
10000000 - ১০০০০০০০ - কোটি koti
100000000 - ১০০০০০০০০ - দশ কোটি dôsh koti
1000000000 - ১০০০০০০০০০ - শঙ্খ shôngkhô

Ыстӧгъяс вежны