Каннада (ಕನ್ನಡ kannaḍa) - тайӧ Индияын (Карнатака, Тамилнад, Махараштра, Андхра-прадеш штатъясын) дравид кыв. Карнатака штатлӧн официал кыв. Анбур - каннада, важӧн брахми да кадамба.

Каннада - мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Каннада анбур

вежны
ka /k/ kha /kʰ/ ga /g/ gha /gʱ/ ṅa /ŋ/
ca /ʧ/ cha /ʧʰ/ ja /ʤ/ jha /ʤʱ/ ña /ɲ/
ṭa /ʈ/ ṭha /ʈʰ/ ḍa /ɖ/ ḍha /ɖʱ/ ṇa /ɳ/
ta /t/ tha /tʰ/ da /d/ dha /dʱ/ na /n/
pa /p/ pha /pʰ/ ba /b/ bha /bʱ/ ma /m/
ya /j/ ra /r/ rra/ṟ/ la /l/ va /ʋ/
śa /ɕ/ ṣa /ʂ/ sa /s/ ha /h/ ḷa /ɭ/
ḷ /ɺ/
ಕ್ಕ ಗ್ಗ ಚ್ಚ ಟ್ಟ ತ್ತ ತ್ರ ಥ್ಯ ದ್ದ ನ್ನ ಬ್ಬ ಮ್ಮ ರ್ತ ಲ್ಲ ಳ್ಳ ಸ್ಥ ಸ್ಪ ಸ್ವ
kka gga cca ṭṭa tta tra thya dda nna bba mma rta lla ḷḷa stha spa sva

Гора пасъяс:

a /ʌ/ ka
ā /a:/ ಕಾ
i /i/ ಕಿ ki
ī /i:/ ಕೀ
u /u/ ಕು ku
ū /u:/ ಕೂ
ṛ /rɨ/ либӧ /ru/ ಕೃ kṛ
ṝ /ri:/ либӧ /ru:/ ಕೄ kṝ
e /e/ ಕೆ ke
ē /e:/ ಕೇ
ai /aj/ ಕೈ kai
o /o/ ಕೊ ko
ō /o:/ ಕೋ
au /aw/ ಕೌ kau

Мӧд пасъяс:

am̩ ಕಂ kam̩
ah̩ ಕಃ kah̩

Лыдпасъяс:

೧೦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಹತ್ತು
om̩du eraḍu mūru nālku aidu āru ēḷu em̩ṭu om̩battu hattu

Ыстӧдъяс

вежны