Ăă — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ румын да въет кывъясын. Сідзжӧ Ă вӧдитчисны 1972 воӧдз малай анбурын [ə] шы пасйӧм пыдди.

Шуанног Править

румын — [ə]

въет — [a]

 

Видзӧдӧй тшӧтш Править

Ӑ