Ɥɥ — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ африкаса дан (гио) кывйын (Либерияын).

Абазин латин анбур
Абхаз латин анбур
Метелко анбур

19321938 воясӧ вӧдитчисны латин абазин анбурын (ӧні Ч).

19281938 воясӧ шыпас бергаліс абхаз кывйын.

Сідзжӧ бергаліс словен Метелко анбурын 18251833 воясӧ.

Шуанног вежны

абазин — [t͡ɕ]

абхаз — [t͡ʃʰ]

словен — [t͡ʃ]

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ч