Șș — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ румын кывйын, шуанног — [ʃ]. 19311937 воясӧ Ș вӧдитчисны яран анбурын. 19341937 воясӧ шыпас бергаліс сідзжӧ кильдин саами кывйын.