Ꞓꞓ — латин анбурлӧн шыпас, бергаліс нанай кывйын 1930-ӧд воясӧ. Шуанног — [ч].

19341937 воясӧ шыпас вӧдитчисны кильдин саами анбурын.

Сідзжӧ вӧдитчӧны туялысьяс АӦШын кембрий период пасйӧм пыдди.

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Є