Ůů — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ чех да силез кывъясын. Шуанног — [uː]. Сідзжӧ Ů вӧдитчисны важ литва анбурын [uo] шы пасйӧм пыдди.