Џџ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ серб, черногор, македон да абхаз кывъясын. XV — XIX нэмъясӧ шыпас вӧдитчисны сідзжӧ румын кирилл анбурын. Шуанног — [ɖʐ] (латин серб анбурын ).

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ц