Ѯѯ (важ слав. кси) — кирилл анбурлӧн шыпас, бергаліс роч кывйын XVIII нэмӧдз, ӧні бергалӧ сӧмын вичко славян кывйын. Шыпас петӧма эллин ξ шыпасысь. Шуанног — [ks]. Лыд пасйӧм — 60.