Ԗԗ — кирилл анбурлӧн шыпас, 1927 воӧдз бергаліс мокша кывйын. Шуанног — [r̥] (ӧнія мокша анбурын рх либӧ рьх).

История Править

Шыпас артмӧма кыдзи лигатура РХ рх.