Ӌӌ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ хакас кывйын. Шуанног — [d͡ʒ].

Ӧнія хакас анбурӧ шыпас пырис 1947 воӧ. 19241929 воясӧ Ӌ пыдди гижисны Ј, 1929—1939 вояслӧн латин хакас анбурын вӧдитчисны Ç, 1939—1947 эз торйӧдны Ч шыпасысь.