Ѫѫ (ыджыд юс) — кирилл анбурлӧн шыпас. Шуанног — [ɔ̃].

История вежны

Болгар анбурын ѫ (голям юс) бергаліс 1945 воӧдз ӧния ъ либӧ а пыдди.

Ӧні Ѫ бергалӧ сӧмын вичко славян кывйын ыджыд лунся радзын.

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ѭ