Ӯӯ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ таджик, а сідзжӧ мукӧддырйи шугнан да ягноб кывъясын.

1957 воӧдз Ӯ вӧдитчисны казах анбурын (ӧні Ұ).

Мукӧддырйи Ӯ гижӧны дунган кывйын Ў пыдди.

Сідзжӧ шыпас бергалӧ ылі войвывса да сибирса вужвойтыръяслӧн кывъясын кузь [uː] пасйӧм пыдди.

Шуанног вежны

таджик — [ɵ]

шугнан — [əː]

ягноб — [uː], [yː]