Ϝϝ (ϝαῦ waû либӧ δίγαμμα dígamma) — важ эллин анбурлӧн шыпас. Шуанног — [w]. Лыд пасйӧм — 6.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Вау Латин F Этруск В Футарк Феху
T3
       

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

F

Ͷ