Ρρ (важ эл. ῥῶ [r̥ɔ́͜ɔ], эл. ρω либӧ ρο [ɾo]) — эллин анбурлӧн дас сизимӧд шыпас. Шуанног — [r]. Лыд пасйӧм — 100. Мукӧддырйи математика формулаясын ρ пыдди гижӧны ϱ.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Реш Латин R Этруск Р Кирилл Р
D1
       

Кирилл Р

Латин P