Ββ (важ эл. βῆτα [ˈbɛːˌ.ta], эл. βήτα [ˈvi.ta]) — эллин анбурлӧн мӧд шыпас. Шуанног — важӧн [b], ӧні [v]. Лыд пасйӧм — 2. Мукӧддырйи кыв шӧрын β пыдди гижӧны ϐ: βίβλοςβίϐλος.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Бет Латин B Этруск Б Кирилл Б, В
          

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

ßнемеч шыпас

Латин B

Кирилл В