Стигма (эллин шыпас)

Ϛϛваж эллин анбурлӧн шыпас. Бергалӧ сӧмын лыддьӧмын, лыд пасйӧм — 6.

История вежны

Шыпас артмӧма кыдзи лигатура ΣΤ στ, либӧ курсив Ϝ.

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

ς

Кирилл Ѕ

Латин S

Ϝ