Υυ (важ эл. υ [hu] либӧ ὖ ψιλόν [y psilon], эл. ύψιλον [ipsilon]) — эллин анбурлӧн кызьӧд шыпас. Шуанног — важӧн [u], сёрӧнджык [y]; ӧні [i], α, ε бӧрын [v] либӧ [f], а ου — [u]. Лыд пасйӧм — 400. Мукӧддырйи математика формулаясын Υ пыдди гижӧны ϒ.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Вау Латин Y, V, U Этруск В Кирилл У, Ѵ
T3
          

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Y

Ү

Ѵ

ʊ