Μμ (важ эл. μῦ [mŷː], эл. μι либӧ μύ [mi]) — эллин анбурлӧн дас кыкӧд шыпас. Шуанног — [m]. Лыд пасйӧм — 40.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Мем Латин M Этруск М Кирилл М
N35
       

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Латин M

Кирилл М

Ϻ